VIZIJA

   Dinamiška, demokratiška, atvira iššūkiams ir kaitai, tradicijas ir modernumą savo veikloje derinanti švietimo institucija, kurioje bendraujant ir mokant auginamos dvasinės, intelektinės, fizinės asmens galios. Gimnazijos siekiamybė – per bendrystę, drąsos ir kūrybos teikiantį mokyklos gyvenimą puoselėti asmens bei tautos vertybes, auginti savarankišką, brandų ir sąmoningą žmogų.

 

MISIJA

   Kurti patrauklų, įvairų ugdymo turinį, sudaryti palankias sąlygas ugdyti ir ugdytis aplinkoje, kuri atitinka asmens mokymosi poreikius, leidžia atsiskleisti prigimtiniams gebėjimams. Neprarasti gimnazijos savitumo: puoselėti tradicijas ir kartu praturtinti gimnazijos gyvenimą naujomis veiklomis, atliepiančiomis šiuolaikinio pasaulio iššūkius.

 

VERTYBĖS:

V isapusiškas asmenybės ugdymas

A tvirumas pasauliui

R aiškos įvairovė

P ozityvumas

A tsakingumas tautai

S ąmoningumas

 

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija