2019-2020 M.M.
KLASIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI

Klasė

Klasės vadovas

Kabinetas

Data, laikas

IA

Kornelija Čepytė

129

Vasario 26 d. 18 val.

IB

Viktorija Girdžiūnienė

218

Vasario 26 d.18 val.

IC

Daiva Pleskienė

216

Vasario 26 d. 18 val.

ID

Asta Vainorė

232

Vasario 26 d. 18 val.

IE

Ieva Linkevičiūtė

126

Vasario 26 d. 18 val.

IIA

Kazys Bagdonas

111

Vasario 27 d. 18 val.

IIB

Virginija Ruibienė

249

Vasario 19 d. 18 val.

IIC

Rima Stainienė

108

Vasario  26 d. 18 val.

IID

Gintarė Kriaučiūnaitė

125

Vasario 26 d. 18 val. 

IIE

Nikolaj Petunov

215

Vasario 26 d.18 val.

IIIA

Monika Šulcaitė-Jaunienė

234

Vasario 26 d. 18 val.

IIIB

Neolė Jucienė

219

Vasario 26 d.18 val.

IIIC

Daiva Kikienė

128

Vasario 20 d. 18 val.

IIID

Daivutė Radzevičienė

233

Vasario 20 d. 18 val.

IIIE

Odeta Gečienė

104

Vasario 17 d. 18.30 val.

IVA

Sandrija Donskienė

231

Vasario 26 d. 18 val.

IVB

Sandra Peleckienė

239

Vasario 26 d. 18 val.

IVC

Jovita Šimkūnaitė

108

Vasario 25 d.18 val.

IVD

Linara Jonikienė

106

Vasario 26 d. 18 val.

IVE

Birutė Mazgelienė

217

Vasario 26 d. 18 val.INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS

   Informuojame, kad prašymų mokytis 2020–2021 mokslo metais, t. y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., registraciją planuojama pradėti 2020 m. vasario–kovo mėnesiais.  Konkrečias datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami Savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

                                                                                                                                      Švietimo skyrius


Informacija gyventojams, išvykstantiems laikinai į užsienį ir ketinantiems palikti savo nepilnamečius vaikus kitiems asmenims prižiūrėti

Nuo 2018-07-01, įvykdžius vaiko teisių apsaugos sistemos Lietuvos Respublikoje pertvarką, savivaldybių vaikų teisių apsaugos skyriai perėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumui, yra šios tarnybos teritoriniais skyriais. Tačiau kai kurios funkcijos, kurias anksčiau jie atliko, paliktos savivaldybėms.

Viena iš funkcijų – laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu.

Jeigu į užsienį išvyksta vienas iš tėvų, vaiko atstovu pagal įstatymą (dėl tėvo ir motinos teisių ir pareigų vaikui lygiateisiškumo) lieka kitas iš tėvų, išskyrus tuos atvejus, kai jis teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu arba jam apribota tėvų valdžia konkretaus vaiko atžvilgiu.

Jeigu į užsienį išvyksta abu tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų, prieš išvykdami ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių terminui ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų jie turi kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją (jeigu jų gyvenamoji vieta yra Klaipėdoje) ir pateikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo bei reikalingus dokumentus.

Išvykstantys tėvai pateikia šiuos dokumentus:

- išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

- tėvų ar turimo vienintelio iš tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas( jei pateikiami dokumentų originalai, jų kopijas padaro savivaldybės darbuotojai)

- siūlomo fizinio asmens sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/A) sveikatos pažymėjimą;

- kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atsakingi specialistai apsilankys siūlomo globėjo (rūpintojo) gyvenamojoje vietoje ir surašys jo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Visus dokumentus išsiųs į teritorinį Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl pradinio įvertinimo atlikimo.

Svarbu žinoti, jei vaiko teisių apsaugos skyrius pagrįstai manys, kad siūlomas asmuo negalėtų tinkamai atstovauti vaikui tėvų išvykimo laikotarpiu, išvykstantiems tėvams jis pasiūlys pasirinkti kitą asmenį, kuris laikinai būtų paskirtas vaiko globėju (rūpintoju).

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu pasibaigia, kai vaiko tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų grįžta iš užsienio ir apie tai ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sugrįžimo raštu informuoja savivaldybės administraciją bei yra priimamas įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaigos.

Vaiko globos (rūpybos) išmoka, nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu, nėra mokama. Vaiko tėvai ir asmuo, paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), turi iš anksto susitarti dėl vaiko išlaikymo tėvų išvykimo laikotarpiu.

Daugiau informacijos Tel. Nr. 396043

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija