Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 9 nariai – 3 mokiniai, 3 mokytojai, 3 mokinių tėvai.

 Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustatyti gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;
 • aprobuoti Gimnazijos veiklos programą, šiuos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;
 • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos organizavimo;
 • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • svarstyti naujų gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;
 • svarstyti gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti gimnazijos ūkinę-finansinę veiklą;
 • skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoti savo atstovą stebėtojo teisėmis į viešo konkurso vadovo vietai užimti komisiją;
 • sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

GIMNAZIJOS TARYBA 2023–2024 m. m.

Pirmininkė – Orinta Adomavičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Aurelija Zavadskienė, mokinių  tėvų atstovė
 • Kristina Razokienė, mokinių tėvų atstovė
 • Gražina Šniepienė, mokinių tėvų atstovė
 • Monika Šulcaitė-Jaunienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 • Gintarė Kriaučiūnaitė, geografijos mokytoja
 • Titas Brazauskas , 2F kl. mokinys
 • Roveda Zacharevičiūtė, 3e klasės mokinė
 • Gabija Jonaitytė, 2c kl. mokinė
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija