Gerbiami tėveliai, Maloniai laukiame Jūsų atvykstant į organizuojamą tėvų forumą ,,Tobulėkime kartu“, kuris vyks spalio 19 d. 17. 30 val. ,,Varpo“ gimnazijos 108 kabinete (Vakarinis įėjimas).
 

Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 9 nariai – 3 mokiniai, 3 mokytojai, 3 mokinių tėvai.

 Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustatyti gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;
 • aprobuoti Gimnazijos veiklos programą, šiuos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;
 • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos organizavimo;
 • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • svarstyti naujų gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;
 • svarstyti gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti gimnazijos ūkinę-finansinę veiklą;
 • skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoti savo atstovą stebėtojo teisėmis į viešo konkurso vadovo vietai užimti komisiją;
 • sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

 GIMNAZIJOS TARYBA 2020-2021 m.m.

 Mokytojų atstovai:

 1. Gulnara Saensri
 2. Orinta Adomavičiūtė
 3. Monika Šulcaitė - Jaunienė

Mokinių atstovai:

 1. Roveda Zacharevičiūtė, 1e klasės mokinė
 2. Teresė Kreišmontaitė, 2a klasės mokinė
 3. Tomas Agurjanov, 3c klasės mokinys

Tėvų atstovai:

 1. Rolanda Zmitruchina
 2. Danguolė Laucienė
 3. Geta Jackūnienė
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija