NUOSTATAI:
Sign Info icon KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS NUOSTATAI

Sign Info iconMETODINĖS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

Sign Info icon PROJEKTINĖS VEIKLOS NUOSTATAI


      DOKUMENTAI:

Sign Info icon 2018-2019 M.M. UGDYMO PLANAS

Sign Info icon GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

Sign Info icon 2019-2021 METŲ GIMNAZIJOS STRATEGINIS PLANAS

Sign Info icon METINĖS VEIKLOS FIKSAVIMO FORMA (word)

Sign Info iconMOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS


TVARKOS:

Sign Info icon VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon MOKOMŲJŲ DALYKŲ (PRIVALOMŲJŲ IR PASIRENKAMŲJŲ) PLANŲ, DALYKŲ MODULIŲ, PRITAIKYTŲ, INDIVIDUALIZUOTŲ, NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ RAŠYMO TVARKOS APRAŠAS

PLANŲ RAŠYMO TVARKOS PRIEDAI (pdf)    PLANŲ RAŠYMO TVARKOS PRIEDAI (word)

Sign Info iconMOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

Sign Info iconMOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon VIENKARTINĖS STIPENDIJOS GABIEMS IR TALENTINGIEMS VAIKAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon PAMOKŲ STEBĖJIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS*

    * 1 priedas (word)  2 priedas (word)   3 priedas (word)

Sign Info iconINDIVIDUALAUS UGDYMOSI PLANO SUDARYMO IR DALYKŲ, DALYKŲ KURSŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info iconREKOMENDACIJŲ DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS SĄLYGOS IR TVARKA

 Sign Info iconMOKINIŲ MOKYMO NAMIE TVARKOS APRAŠAS 

Sign Info iconPAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS**

* * DĖL PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR JŲ NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

Sign Info icon MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ (ŽYGIŲ, IŠVYKŲ, EDUKACINIŲ RENGINIŲ, EKSKURSIJŲ, SĄSKRYDŽIŲ, VARŽYBŲ) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info iconVADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS**

* Mokyklos darbuotojų veiksmų seka, įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje

Sign Info icon GIMNAZIJOS MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

Sign Info icon GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Sign Info icon KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA

Sign Info icon DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

Sign Info icon INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

Sign Info icon DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

Sign Info icon LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKALYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

Sign Info icon DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMŲ FORMOS:

 - Dėl individualaus ugdymo plano keitimo (word)

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija