NUOSTATAI:


Sign Info icon KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS NUOSTATAI


      DOKUMENTAI:

  2023-2024 M.M. UGDYMO PLANAS

  GIMNAZIJOS 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

  2023-2025 METŲ GIMNAZIJOS STRATEGINIS PLANAS 

Sign Info icon  2022-2024 METŲ GIMNAZIJOS STRATEGINIS PLANAS 

Sign Info icon  2024-2026 METŲ GIMNAZIJOS STRATEGINIS PLANAS 

Sign Info icon  METINĖS VEIKLOS FIKSAVIMO FORMA (word)

Sign Info icon  MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

Sign Info icon   DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Sign Info icon   PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS


TVARKOS:

 

   UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA

   VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

   SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon MOKOMŲJŲ DALYKŲ (PRIVALOMŲJŲ IR PASIRENKAMŲJŲ) PLANŲ, DALYKŲ MODULIŲ, PRITAIKYTŲ, INDIVIDUALIZUOTŲ, NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ RAŠYMO TVARKOS APRAŠAS

PLANŲ RAŠYMO TVARKOS PRIEDAI (pdf)    PLANŲ RAŠYMO TVARKOS PRIEDAI (word)

Sign Info icon  MOKINIŲ, MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO ĮGYVENDINIMAS

Sign Info icon  VIENKARTINĖS STIPENDIJOS GABIEMS IR TALENTINGIEMS VAIKAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon  PAMOKŲ STEBĖJIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS*

    * 1 priedas (word)  2 priedas (word)   3 priedas (pdf)   4 priedas (pdf)

Sign Info icon  INDIVIDUALAUS UGDYMOSI PLANO SUDARYMO IR DALYKŲ, DALYKŲ KURSŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon  REKOMENDACIJŲ DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS SĄLYGOS IR TVARKA

Sign Info icon  MOKINIŲ MOKYMO NAMIE TVARKOS APRAŠAS 

Sign Info icon MOKINIŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ (ŽYGIŲ, IŠVYKŲ, EDUKACINIŲ RENGINIŲ, EKSKURSIJŲ, SĄSKRYDŽIŲ, VARŽYBŲ) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon  VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon  KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon  SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS**

* Mokyklos darbuotojų veiksmų seka, įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje

Sign Info icon  GIMNAZIJOS MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

Sign Info icon  KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA

Sign Info icon  DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

Sign Info icon  INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

Sign Info icon  LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKALYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

Sign Info icon  SMURTO IR PRIEKABIAVIMO KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOJE PREVENCIJOS POLITIKA

Sign Info icon  MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon  DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

Sign Info icon  KŪRYBINIŲ, TIRIAMŲJŲ, PROJEKTINIŲ DARBŲ TEMŲ TVIRTINIMAS

Sign Info icon  KŪRYBINIŲ, TIRIAMŲJŲ, PROJEKTINIŲ DARBŲ RENGIMO ETAPAI

PRAŠYMŲ FORMOS:

 - Dėl individualaus ugdymo plano keitimo (word)

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija