Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – LŠDPS) – suvereni, savarankiška, nepartinė, pelno nesiekianti organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti pedagogus, dėstytojus ir kitus švietimo, mokslo ir studijų sistemoje bei kitose ugdymo įstaigose dirbančius asmenis, kurie darbo, profesiniu ar socialiniu pagrindu jungiasi į bendrą organizaciją, bei vienija švietimo darbuotojų įkurtas profesines organizacijas ir profesinių organizacijų susivienijimus.

LŠDPS Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų numatyta tvarka turi teisę:

1. palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis, būti šių organizacijų nare ir dalyvauti jų veikloje, pasirašyti su šiomis organizacijomis sutartis ir susitarimus;

2. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LŠDPS tikslus ir uždavinius;

3. steigti žiniasklaidos priemones, užsiimti leidyba;

4. organizuoti susirinkimus ir kitus masinius renginius, rengti mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, eitynes, skelbti streiką;

5. savarankiškai šių Įstatų nustatyta tvarka disponuoti, valdyti ir naudoti LŠDPS nuosavybės teise priklausantį ar LŠDPS kitais pagrindais valdomą turtą;

6. gauti lėšų ir kitokio turto, priimti paramą iš tarptautinių profesinių sąjungų bei asociacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio juridinių ar fizinių asmenų;

7. teikti paramą ir labdarą;

8. steigti (būti steigėja) įmones, įstaigas, organizacijas, fondus, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ir būti tokių juridinių asmenų dalyve.


Profesinės sąjungos nariai:

 1. Gintas Andrijauskas – pirmininkas
 2.  Valerijus Dobrovolskis - komiteto narys
 3. Virginija Laurašonienė - komiteto narė
 4. Daivutė Radzevičienė
 5. Violeta Beniulienė
 6. Odeta Gečienė
 7. Virginija Jakimavičienė
 8. Jonas Petrauskas
 9. Daiva Pleskienė
 10. Jolanta Simaitienė
 11. Laura Sirvydienė
 12. Alvida Stanienė
 13. Tomas Stropus
 14. Dalė Bukevičienė
 15. Vilija Šatkauskienė
 16. Aušra Skeivytė
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija