Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga (toliau – LŠĮPS) – suvereni, savarankiška, nepartinė, pelno nesiekianti organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti pedagogus, dėstytojus ir kitus švietimo, mokslo ir studijų sistemoje bei kitose ugdymo įstaigose dirbančius asmenis, kurie darbo, profesiniu ar socialiniu pagrindu jungiasi į bendrą organizaciją, bei vienija švietimo darbuotojų įkurtas profesines organizacijas ir profesinių organizacijų susivienijimus.

LŠĮPS Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų numatyta tvarka turi teisę:

1. palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis, būti šių organizacijų nare ir dalyvauti jų veikloje, pasirašyti su šiomis organizacijomis sutartis ir susitarimus;

2. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LŠĮPS tikslus ir uždavinius;

3. steigti žiniasklaidos priemones, užsiimti leidyba;

4. organizuoti susirinkimus ir kitus masinius renginius, rengti mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, eitynes, skelbti streiką;

5. savarankiškai šių Įstatų nustatyta tvarka disponuoti, valdyti ir naudoti LŠĮPS nuosavybės teise priklausantį ar LŠĮPS kitais pagrindais valdomą turtą;

6. gauti lėšų ir kitokio turto, priimti paramą iš tarptautinių profesinių sąjungų bei asociacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio juridinių ar fizinių asmenų;

7. teikti paramą ir labdarą;

8. steigti (būti steigėja) įmones, įstaigas, organizacijas, fondus, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ir būti tokių juridinių asmenų dalyve.


Profsąjungos nariai:

 1. Gintas Andrijauskas – pirmininkas
 2. Valerijus Dobrovolskis - komiteto narys
 3. Virginija Laurašonienė - komiteto narė
 4. Daivutė Radzevičienė
 5. Violeta Beniulienė
 6. Aušra Čigienė
 7. Odeta Gečienė
 8. Virginija Jakimavičienė
 9. Daiva Kikienė
 10. Jonas Petrauskas
 11. Daiva Pleskienė
 12. Jolanta Simaitienė
 13. Laura Sirvydienė
 14. Alvida Stanienė
 15. Tomas Stropus
 16. Vitalija Zykienė
 17. Dalė Bukevičienė
 18. Vilija Šatkauskienė
 19. Irena Lukošienė
© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija