Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – LŠDPS) – suvereni, savarankiška, nepartinė, pelno nesiekianti organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti pedagogus, dėstytojus ir kitus švietimo, mokslo ir studijų sistemoje bei kitose ugdymo įstaigose dirbančius asmenis, kurie darbo, profesiniu ar socialiniu pagrindu jungiasi į bendrą organizaciją, bei vienija švietimo darbuotojų įkurtas profesines organizacijas ir profesinių organizacijų susivienijimus.

LŠDPS Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų numatyta tvarka turi teisę:

1. palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis, būti šių organizacijų nare ir dalyvauti jų veikloje, pasirašyti su šiomis organizacijomis sutartis ir susitarimus;

2. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LŠDPS tikslus ir uždavinius;

3. steigti žiniasklaidos priemones, užsiimti leidyba;

4. organizuoti susirinkimus ir kitus masinius renginius, rengti mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, eitynes, skelbti streiką;

5. savarankiškai šių Įstatų nustatyta tvarka disponuoti, valdyti ir naudoti LŠDPS nuosavybės teise priklausantį ar LŠDPS kitais pagrindais valdomą turtą;

6. gauti lėšų ir kitokio turto, priimti paramą iš tarptautinių profesinių sąjungų bei asociacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio juridinių ar fizinių asmenų;

7. teikti paramą ir labdarą;

8. steigti (būti steigėja) įmones, įstaigas, organizacijas, fondus, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ir būti tokių juridinių asmenų dalyve.


Profesinės sąjungos nariai:

 1. Marina Sidiuk-Elliston – pirmininkas 

 2. Valerijus Dobrovolskis – pavaduotojas 

 3. Gintas Andrijauskas – pavaduotojas 

 4. Ana Gabrielė Sabancevaitė – pavaduotojas 

 1. Jonas Petrauskas 

 2. Daiva Pleskienė 

 3. Laura Sirvydienė 

 4. Tomas Stropus 

 5. Vilija Šatkauskienė 

 1. Gintautas Jakubauskas 

 2. Rūta Bučmienė 

 3. Vytautas Aleksandravičius 

 4. Danielius Milašauskas 

 5. Milda Katauskaitė 

 1. Vita Vileikytė 

 2. Volha Shmialiova 

© Klaipėdos „Varpo“ gimnazija